Dětské lékařství – Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky u dětí

Obecně je hlavní náplní pediatrie její preventivní zaměření, tedy sledování růstu a vývoje dětského organizmu v širokém slova smyslu, tj. vývoje tělesného, duševního, citového, sociálního, imunologického, atd. Právě díky prevenci a časné diagnostice a léčbě onemocnění u dětí lze předejít řadě chorobných stavů v dospělosti. Tato pravda se týká především onemocnění alergických a metabolických se všemi jejich následky známými právě až z dospělosti v podobě jejich komplikací( cukrovka, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, infarkt myokardu, mrtvice atd.)

V našich ordinacích, v nichž pečujeme o děti od novorozeneckého věku, je preventivním prohlídkám věnována mimořádná pozornost a případné odchylky od normy následně ihned řešeny v návaznosti na téměř všechny medicínské obory, klinické i laboratorní. Přednostně pak spolupracujeme s Dětskou klinikou FN v Motole a Dětským areálem klinik VFN a VFN Bulovka.

Obsahem všeobecných preventivních prohlídek dětí je:

a) posouzení sociálního prostředí dítěte, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci
b) anamnéza dítěte a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem (zákon č. 258/2000 Sb.),
c) fyzikální vyšetření, jehož součástí je
1. zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů,
2. komplexní interní vyšetření,
3. vyšetření psychomotorického vývoje,
4. cílené vyšetření specifické pro daný věk a zjištění zdravotního rizika včetně rizika týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte,
5. od 3 let vyšetření krevní tlaku a pulzu, vyšetření moči diagnostickým papírkem
6. orientační vyšetření zraku, sluchu, řeči
7. u dětí v 5 letech věku vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, vyskytuje-li se v rodinné anamnéze ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie do 55 let věku a další rizikové faktory.
8. zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy
d) diagnostická rozvaha
e) kontrola a plán dalšího očkování
f) závěr a poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk,
g) psychoterapeutický rozhovor s rodičem, jde-li o dítě s poruchami zdravotního stavu nebo o dítě ohrožené poruchami zdravotního stavu včetně poruch zdravotního stavu v důsledku vlivu nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí.

Preventivní prohlídky se provádí u :
a)    novorozence, která se jako první provádí zpravidla do 2 dnů po propuštění ze zdravotnického zařízení
b)    dětí ve 14 dnech věku
c)    dětí v 6 týdnech věku
d)    ve 3 měsících věku
e)    dětí ve 4 až 5 měsících věku
f)     dětí v 6 měsících věku
g)    dětí v 8 měsících věku
h)    dětí v 10 až 11 měsících věku
i)     dětí ve 12 měsících věku
j)     dětí v 18 měsících věku
k)    dětí ve 3 letech věku
l)     dětí v 5 letech věku
m)   dětí v 7,9,11, 13,15,17 letech věku
n)    Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se provádí před ukončením péče v naši ambulanci, nejpozději přede dnem dovršení 19 let věku.